Algemene voorwaarden

A: Algemeen

1. Op het kantoor Janssen, Ohlenroth & Partners werkt elke advocaat individueel en voor eigen rekening en risico. Elke advocaat staat als zelfstandig ondernemer individueel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering en voert een eigen financiele administratie met een individueel BTW-nummer. De behandelend advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het werk van een van de andere advocaten of voor het kantoor als zodanig en eventueel aan het kantoor verbonden personen of voor werk of daden van anderen.

B: Opdracht

2. De opdracht voor de behandeling van een zaak wordt uitsluitend door de behandelend advocaat individueel aanvaard. Met deze behandelend advocaat komt de overeenkomst tot het behandelen van de zaak tot stand. Opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk wetboek uitgevoerd door de advocaat met wie de overeenkomst tot het behandelen van de zaak tot stand is gekomen. Een en ander impliceert dat artikel 7:407 lid 2 BW geen toepassing heeft. Dit laatste zelfs als de behandelend advocaat een andere advocaat voor een enkele werkzaamheid inschakelt. De behandelend advocaat is en blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het afwikkelen van de zaak.
3. De behandelend advocaat heeft de mogelijkheid om zonder meer een advocaat of derden voor een enkele werkzaamheid in te schakelen. De behandelend advocaat is in dat geval bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden.
4. De opdrachten strekken louter tot advisering over in Nederland toepasselijk recht.
5. De opdrachten strekken enkel en alleen over fiscale aangelegenheden als dat expliciet schriftelijk overeengekomen is.
6. Op de behandelend advocaat rust louter een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting. De opdrachtgever is op elk moment gerechtigd de opdracht te beeindigen.
7. De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat en de door deze ex artikel B.3 ingeschakelde derde voor alle aanspraken van derden en de door de behandelend advocaat te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
8. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
9. Op alle opdrachten en werkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van wijziging van deze voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op de website voor alle nieuwe opdrachten.

C: Tarieven, declaraties, betalingen en derdengelden

10. De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie door de behandelend advocaat in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met BTW en kantooropslag. Het tarief zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. In geval van spoedwerkzaamheden of toepassing van bijzondere specialistische kennis kan een bijzonder tarief in rekening worden gebracht. De behandelend advocaat is gerechtigd de door hem of haar gehanteerde tarieven jaarlijks te wijzigen.
11. In beginsel zal periodiek aan opdrachtgever een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso ter hoogte van 15% volgens het Rapport Voorwerk II, en de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels) rente, te vergoeden. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten en te beëindigen. De behandelend advocaat is slechts dan bevoegd van dit laatste recht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een redelijk termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde redelijk termijn zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. De behandelend advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
12. De behandelend advocaat is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft de behandelend advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en te beeindigen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.
13. Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
14. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissingen van de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen of de kosten die anderszins verschuldigd zijn.
15. De opdrachtgever verleent de behandelend advocaat, alsmede de stichting Stichting Derdengelden Janssen c.s., uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden op de door voornoemde stichting aangehouden derdenrekening te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan de behandelende acvocaat verschuldigd is. 

D: Archivering

16. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.

E: Aansprakelijkheid

17. Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat wordt uitbetaald. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een beperking in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade(s) en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op aanvraag zal de behandelend advocaat informatie over de polis aan opdrachtgever verstrekken. Indien en voor zover genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid, voor het geval de behandelend advocaat toch gehouden is tot schadevergoeding, voor ieder geval beperkt tot maximaal tweemaal het honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan door opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van 10.000,00 euro.
18. Bij de inschakeling van derden kan de behandelend advocaat behoudens eigen tekortkomingen, waarvoor het gestelde in E.16 geldt‚ door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever de behandelend advocaat voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verbandhoudende kosten voor de behandelend advocaat.
19. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van 1 jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. Op straffe van verval dient aansprakelijkstelling per aangetekende brief of deurwaardersexploot plaats te vinden.
20. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de behandelend advocaat.

F: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

21. Op de dienstverlening van de behandelend advocaat is de Klacht- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de klachtenprocedure.
22. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement ’s Gravenhage is uitsluitend bevoegd van enig geschil tussen een behandelend advocaat en de opdrachtgever kennis te nemen, indien de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is.
23. Als onverhoopt mocht blijken dat een van de algemene voorwaarden geen werking heeft dan is die bepaling van toepassing die wel toegestaan is en die qua strekking met de niet toepasselijke voorwaarde het meeste overeenkomt. Als mocht blijken dat een van de algemene voorwaarden niet van toepassing is dan blijven de andere voorwaarden van kracht.
24. Een van deze voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk tussen de behandelend advocaat en de opdrachtgever is overeengekomen.

Download Algemene Voorwaarden