Kosten

Janssen Ohlenroth & Partners werkt op basis van een vooraf besproken uurtarief. Een eerste oriënterend gesprek van maximaal een half uur is kosteloos. De hoogte van het uurtarief wordt vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen is het mogelijk vooraf een vaste prijsafspraak te maken voor een zaak.

Overige kosten

Eventuele kosten voor bijvoorbeeld een deurwaarder, uittreksels of griffierechten, worden apart in rekening gebracht. 

Kostenveroordeling

In bepaalde procedures kan de verliezende partij door de rechter worden veroordeeld in de (forfaitaire) proceskosten. In die gevallen zal uw adviseur dit uitvoerig met u bespreken.

Algemene voorwaarden
Janssen Ohlenroth & Partners

A: Algemeen

1. Op het kantoor Janssen, Ohlenroth & Partners werkt elke adviseur individueel en voor eigen rekening en risico. De behandelend adviseur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het werk van een van de andere adviseurs of voor het kantoor als zodanig en eventueel aan het kantoor verbonden personen of voor werk of daden van anderen.

B: Opdracht

2. De opdracht voor de behandeling van een zaak wordt uitsluitend door de behandelend adviseur individueel aanvaard. Met deze behandelend adviseur komt de overeenkomst tot het behandelen van de zaak tot stand. Opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk wetboek uitgevoerd door de adviseur met wie de overeenkomst tot het behandelen van de zaak tot stand is gekomen. Een en ander impliceert dat artikel 7:407 lid 2 BW geen toepassing heeft. Dit laatste zelfs als de behandelend adviseur een andere adviseur voor een enkele werkzaamheid inschakelt. De behandelend adviseur is en blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het afwikkelen van de zaak.
3. De opdrachten strekken louter tot advisering over in Nederland toepasselijk recht.
4. De opdrachten strekken enkel en alleen over fiscale aangelegenheden als dat expliciet schriftelijk overeengekomen is.
5. Op de behandelend adviseur rust louter een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting. De opdrachtgever is op elk moment gerechtigd de opdracht te beëindigen.
6. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
7. Op alle opdrachten en werkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van wijziging van deze voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op de website voor alle nieuwe opdrachten.

C: Tarieven, declaraties, betalingen en derdengelden

8. De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie door de behandelend adviseur in rekening worden gebracht op basis van een vooraf tussen de adviseur en opdrachtgever overeengekomen uurtarief.
9. In beginsel zal periodiek aan opdrachtgever een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die voortvloeien uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en de staffel voor de Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), evenals de wettelijke (handels) rente.
10. Als de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken adviseur naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten en te beëindigen. De behandelend adviseur is slechts dan bevoegd van dit laatste recht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een redelijk termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde redelijk termijn zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. De behandelend adviseur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, die ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
11. De behandelend adviseur is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Als de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft de behandelend adviseur het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en te beëindigen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.
12. Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

D: Aansprakelijkheid

13. Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder een eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelend adviseur wordt uitbetaald. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een beperking in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade(s) en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Indien er om welke reden dan ook geen aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering uit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is elke aansprakelijkheid, voor het geval de behandelend adviseur toch gehouden is tot schadevergoeding, voor ieder geval beperkt tot maximaal tweemaal het honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan door opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van 5000,00 euro.
14. Bij de inschakeling van derden kan de behandelend adviseur met uitzondering van eigen tekortkomingen, door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever de behandelend adviseur voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor de behandelend adviseur.
15. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de behandelend adviseur in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van 1 jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. Op straffe van verval dient aansprakelijkstelling per aangetekende brief of deurwaardersexploot plaats te vinden.
16. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden ook voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de behandelend adviseur, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de behandelend adviseur.

E: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

17. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend adviseur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van enig geschil tussen een behandelend adviseur en de opdrachtgever kennis te nemen
18. Als onverhoopt mocht blijken dat een van de algemene voorwaarden geen werking heeft dan is die bepaling van toepassing die wel toegestaan is en die qua strekking met de niet toepasselijke voorwaarde het meeste overeenkomt. Als mocht blijken dat een van de algemene voorwaarden niet van toepassing is dan blijven de andere voorwaarden van kracht.
19. Een van deze voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk tussen de behandelend adviseur en de opdrachtgever is overeengekomen.

Oegstgeest, 23 december 2022