Wij nemen uw problemen uit handen...

Arbeidsrecht / Ambtenarenrecht

Regelmatig onstaan er problemen in een werkrelatie. Er dreigt een ontslag of u bent - op staande voet - ontslagen.U heeft een geschil met uw werkgever over ziekte of re-integratie? Of u krijgt uw loon niet of steeds veel te laat betaald. Aarzel dan niet en schakel direct een advocaat in die deskundig is op het gebied van arbeidsrecht of ambtenarenrecht. Ook als u in goed overleg met uw werkgever uw arbeidsovereenkomst wilt beëindigen is deskundig advies onmisbaar. Onze arbeidsrechtadvocaten leveren zowel snel als deskundig werk.

Bestuursrecht

Vrijwel iedereen krijgt regelmatig te maken met besluiten van de overheid. U heeft een verklaring omtrent gedrag nodig voor uw werk maar deze wordt geweigerd. Uw rijbewijs is ongeldig verklaard door het CBR. Of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente of een ander overheidsorgaan. De advocaten van Janssen Ohlenroth & Partners kunnen u goed adviseren over uw rechten en plichten en u zo nodig bijstaan in bezwaar, beroep of hoger beroep.

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Huurrecht

Bij de huur en verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte kunnen zich tal van problemen voordoen, variërend van onduidelijkheden in een huurovereenkomsten tot ontruiming en andere geschillen. Meestal zijn de belangen groot en is deskundige hulp vereist. Zowel particuliere als commerciële (ver)huurders kunnen bij ons terecht voor advies en bijstand in procedures, of juist ter voorkoming daarvan.

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Insolventierecht / schuldsanering (WSNP)

Er zijn in Nederland circa 200.000 gezinnen die kampen met problematische schulden. Als het niet lukt om tot een ‘minnelijke’ schuldsanering te komen kan de schuldenaar bij de rechtbank een verzoek doen om te worden toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen, de WSNP. Bij toelating tot de wettelijke regeling worden de schuldeisers gedwongen om mee te werken aan de schuldsanering.

Als uw verzoek tot toelating tot de WSNP door de rechtbank wordt afgewezen kan er tegen die beslissing hoger beroep worden ingesteld. Indien u bent toegelaten tot de WSNP en uw schuldsaneringsregeling dreigt (tussentijds) te worden beëindigd zonder toekenning van de schone lei is het zaak direct een deskundige advocaat in te schakelen die u op de eindzitting bij de rechtbank kan bijstaan.
Ook als uw schuldsaneringsregeling zonder schone lei wordt beëindigd staat er hoger beroep open.

De advocaten in ons Team WSNP verlenen bijstand in WSNP procedures op pro deo basis en door geheel Nederland. Wij zijn telefonisch (06-1185 4389) en per mail rechtstreeks voor u bereikbaar. Ons Team WSNP bestaat uit:      

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Jeugdrecht

Kinderen kunnen op verschillende manieren in aanraking komen met het rechtssysteem, zowel met het (jeugd)strafrecht als het civiele (burgerlijke) recht. Zo kunnen minderjarigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd door de kinderrechter onder toezicht worden gesteld of uit huis worden geplaatst in een pleeggezin of jeugdinstelling. Ook kan de rechter beslissen tot plaatsing in een gesloten jeugdinrichting. Ook kan het zijn dat u het niet eens bent met een beslissing of aanwijzing van Bureau Jeugdzorg. In al deze gevallen moeten kinderen en hun ouders kunnen rekenen op deskundig advies en ondersteuning. Jeugdrecht is specialistenwerk waarvoor u terecht kunt bij onze jeugdrechtadvocaten.

Letselschade / aansprakelijkheid / verzekering

Wanneer u schade heeft geleden die door een ander is veroorzaakt, is het soms mogelijk deze schade te verhalen. U heeft bijvoorbeeld een ongeluk op het werk of in het verkeer gehad waar u niets aan kon doen. Of er is sprake van een medische misser in het ziekenhuis of door uw huisarts. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan met uw eigen verzekeraar over de dekking op een door u afgesloten verzekering.  Ook voor bestuurdersaansprakelijkheid kunt u bij ons terecht. De beoordeling van de aansprakelijkheid,  het afwikkelen van de schade en rechtsbijstand in verzekeringsrechtelijke geschillen is echt specialistenwerk.

 

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Mediation

Met name bij (echt)scheidingen is Mediation een bewezen methode om crisissituaties tussen partners op te lossen en tot afspraken te komen over onderwerpen als de scheiding, alimentatie, omgang, verdeling van bezittingen en schulden enz. Ook als de scheidende partners het niet met elkaar eens zijn. De mediator houdt als onpartijdige derde de belangen van partijen in het oog en begeleidt hen zowel op juridisch als op relationeel gebied. Het doel is dat beide partijen het eens worden. Als de mediation tot een overeenstemming heeft geleid wordt die door de mediator opgenomen in een convenant en indien nodig door de rechter in een uitspraak vastgelegd.

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Ondernemingsrecht

Als ondernemer en/of rechtspersoon kunt u te maken krijgen met zeer uiteenlopende problemen. Van niet betaalde geldvorderingen tot geschillen over contracten en bestuurdersaansprakelijkheid. Maar ook met vragen over samenwerkingsverbanden, mededingingsaspecten en intellectuele eigendom. In vrijwel alle gevallen kunt u terecht bij een van onze specialisten.

Personen- familie- en erfrecht

Als uw relatie tot een einde komt is er vaak veel te regelen. Verdeling van de inboedel en financiën, afspraken over het huis, een regeling voor de kinderen en afspraken over een eventuele alimentatie. Voor een scheiding zult u, alleen of gezamenlijk, altijd een advocaat nodig hebben. Maar ook als u niet getrouwd bent is het bij het verbreken van de relatie vaak nodig dat er afspraken worden gemaakt. Wij hebben diverse advocaten in huis die u op een betrokken en efficiënte manier in dit moeilijke proces begeleiden. Ook kan het zijn dat het door gewijzigde omstandigheden nodig is om nieuwe afspraken te maken. Bijvoorbeeld doordat een van de ouders gaat verhuizen of zijn baan heeft verloren. Of u heeft vragen op het gebied van afstamming, erkenning, gezag en voogdij of erfrecht. Ook hiervoor kunt u bij onze familierechtadvocaten terecht.

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Sociale zekerheidsrecht

In Nederland bestaan diverse uitkeringen die uitgevoerd worden door onder andere UWV, SVB en gemeente. Meent u recht te hebben op een dergelijke uitkering maar u krijgt deze niet? Of heeft een uitkering maar wordt ten onrechte beëindigd? Of wordt een korting toegepast op uw uitkering of er doet zich een ander probleem voor. Dan is het belangrijk dat u snel en deskundig wordt bijgestaan. Juist omdat het hier vaak gaat om uw enige inkomen. Bel ons dan voor een afspraak met een van onze advocaten.

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Strafrecht

Als u verdacht wordt van een misdrijf kunt u te maken krijgen met het openbaar ministerie en de strafrechter. U kunt worden opgeroepen voor een zogenoemde OM-zitting, de politierechter of de meervoudige strafkamer. Maar u kunt ook het slachtoffer zijn van een misdrijf en als benadeelde partij uw schade willen verhalen op de dader. In dit soort gevallen is bijstand van een deskundige advocaat aan te raden. Warm advies: neem geen risico en maak een afspraak met een van onze strafrechtadvocaten.

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Verbintenissenrecht / incasso

Krijgt u nog geld van iemand? Heeft u een geschil met uw telefoonaanbieder of krijgen mensen nog geld van u? Vaak kan een dure procedure worden voorkomen door tijdig een advocaat in te schakelen. Mocht een procedure wel noodzakelijk zijn, dan kunnen onze advocaten u vanzelfsprekend ook in rechte bijstaan. Aarzel niet en neem tijdig contact op met een van onze advocaten.

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn: