Contact

Bezoek- en postadres:

Wilhelminapark 17
2342 AD Oegstgeest
Telefoon 071 514 8181

Afspraak

Heeft u vragen of wilt u direct een van onze adviseurs spreken, neemt u dan contact met ons op. Ons kantoor is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Website www.janssen-ohlenroth.nl 
E-mail 
info@janssen-ohlenroth.nl

E-mail zie onze adviseurs

 

Algemene voorwaarden
Janssen Ohlenroth & Partners

A: Algemeen

1. Op het kantoor Janssen, Ohlenroth & Partners werkt elke adviseur individueel en voor eigen rekening en risico. De behandelend adviseur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het werk van een van de andere adviseurs of voor het kantoor als zodanig en eventueel aan het kantoor verbonden personen of voor werk of daden van anderen.

B: Opdracht

2. De opdracht voor de behandeling van een zaak wordt uitsluitend door de behandelend adviseur individueel aanvaard. Met deze behandelend adviseur komt de overeenkomst tot het behandelen van de zaak tot stand. Opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk wetboek uitgevoerd door de adviseur met wie de overeenkomst tot het behandelen van de zaak tot stand is gekomen. Een en ander impliceert dat artikel 7:407 lid 2 BW geen toepassing heeft. Dit laatste zelfs als de behandelend adviseur een andere adviseur voor een enkele werkzaamheid inschakelt. De behandelend adviseur is en blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het afwikkelen van de zaak.
3. De opdrachten strekken louter tot advisering over in Nederland toepasselijk recht.
4. De opdrachten strekken enkel en alleen over fiscale aangelegenheden als dat expliciet schriftelijk overeengekomen is.
5. Op de behandelend adviseur rust louter een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting. De opdrachtgever is op elk moment gerechtigd de opdracht te beëindigen.
6. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
7. Op alle opdrachten en werkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van wijziging van deze voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op de website voor alle nieuwe opdrachten.

C: Tarieven, declaraties, betalingen en derdengelden

8. De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie door de behandelend adviseur in rekening worden gebracht op basis van een vooraf tussen de adviseur en opdrachtgever overeengekomen uurtarief.
9. In beginsel zal periodiek aan opdrachtgever een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die voortvloeien uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en de staffel voor de Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), evenals de wettelijke (handels) rente.
10. Als de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken adviseur naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten en te beëindigen. De behandelend adviseur is slechts dan bevoegd van dit laatste recht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een redelijk termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde redelijk termijn zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. De behandelend adviseur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, die ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
11. De behandelend adviseur is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Als de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft de behandelend adviseur het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en te beëindigen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.
12. Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

D: Aansprakelijkheid

13. Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder een eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelend adviseur wordt uitbetaald. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een beperking in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade(s) en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Indien er om welke reden dan ook geen aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering uit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is elke aansprakelijkheid, voor het geval de behandelend adviseur toch gehouden is tot schadevergoeding, voor ieder geval beperkt tot maximaal tweemaal het honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan door opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van 5000,00 euro.
14. Bij de inschakeling van derden kan de behandelend adviseur met uitzondering van eigen tekortkomingen, door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever de behandelend adviseur voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor de behandelend adviseur.
15. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de behandelend adviseur in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van 1 jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. Op straffe van verval dient aansprakelijkstelling per aangetekende brief of deurwaardersexploot plaats te vinden.
16. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden ook voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de behandelend adviseur, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de behandelend adviseur.

E: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

17. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend adviseur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van enig geschil tussen een behandelend adviseur en de opdrachtgever kennis te nemen
18. Als onverhoopt mocht blijken dat een van de algemene voorwaarden geen werking heeft dan is die bepaling van toepassing die wel toegestaan is en die qua strekking met de niet toepasselijke voorwaarde het meeste overeenkomt. Als mocht blijken dat een van de algemene voorwaarden niet van toepassing is dan blijven de andere voorwaarden van kracht.
19. Een van deze voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk tussen de behandelend adviseur en de opdrachtgever is overeengekomen.

Oegstgeest, 23 december 2022

Privacyverklaring

A: Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is onderdeel van de Europese privacywet (GDPR). Deze verordening zorgt ervoor dat uw privacy en die van andere gebruikers maximaal gewaarborgd wordt. 

Bij JOP is uw behandelend adviseur verantwoordelijk voor de uitvoering van AVG en voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. JOP staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met u communiceren over het gebruik van uw persoonsgegevens. In dat verband heeft Janssen Ohlenroth en Partners adviseurs (hierna: JOP) de navolgende Privacy Verklaring opgesteld. 

Niets in deze Privacy Verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen JOP en enige bezoeker aan de website van JOP. 

B: Voor wie geldt deze Privacy Verklaring? 

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle personen waarvoor JOP persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën: 

 • (medewerkers van) cliënten van JOP; 
 • potentiële cliënten van JOP; 
 • personen die betrokken zijn bij een juridische procedure of transactie waarbij JOP als adviseur optreedt; 
 • (medewerkers van) leveranciers; 
 • derden die met JOP communiceren; 

C: Welke persoonsgegevens verwerkt JOP? 

JOP verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

 • contactgegevens en andere persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak;
 • (persoons)gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster of andere openbare bronnen; 
 • overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten, wederpartijen en/of bij uw zaak betrokken instanties;

D: Waarom verwerkt JOP uw persoonsgegevens? 

JOP gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden zoals: 

 • het leveren van juridische diensten door onze adviseurs voor onze cliënten; 
 • het onderhouden van contact en kunnen communiceren met (potentiële) cliënten; 
 • het in voorkomend geval kunnen aanvragen van gefinancierde rechtshulp bij de Raad voor Rechtsbijstand; 
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). 

E: De beveiliging van uw gegevens 

JOP neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens JOP toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding. JOP hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. 

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, verzoeken wij u om direct en rechtsreeks contact op te nemen met uw behandelend adviseur. 

F: Inschakelen/ delen gegevens met derden 

In bepaalde gevallen kan het voor JOP noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder volgt een, niet limitatief, overzicht: 

 • derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke adviseurs, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen; 
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; ▪ externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden; 
 • doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden; Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. JOP is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. 

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van JOP en dus op verzoek en conform instructie van JOP handelt, sluit JOP met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

G: Grondslagen 

Bij de verwerking van persoonsgegevens door JOP baseert JOP zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. 

Bewaartermijnen JOP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden of zolang JOP dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen. 

H: Uw rechten 

U kunt JOP verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen als de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. JOP zal de verwerking staken als zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

I: Klachtenregeling 

Bij JOP hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw adviseur. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Neemt u voor meer informatie daarover contact op met ons kantoor. 

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door JOP in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

J: Wijzigingen in deze Privacy Verklaring 

JOP behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal JOP dit onder uw aandacht brengen. 


Oegstgeest, 23 december 2022